PRIVACYKENNISGEVING PROFESSIONELE GEBRUIKERS

v1.0

EVEN TER INLEIDING…

Met deze privacykennisgeving voor professionele gebruikers (“Kennisgeving Professionele Gebruikers”) wenst Immoweb NV, met zetel te Wolstraat 70, 1000 Brussel (“Immoweb”, “wij”, “ons”) informatie te verschaffen over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan van professionele gebruikers die zich registreren en een account aanmaken. Deze Kennisgeving Professionele Gebruikers moet gelezen worden in aanvulling op de algemene privacykennisgeving van Immoweb.

WIE ZIJN WIJ?

Deze Kennisgeving gaat uit van Immoweb NV, handelend in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Onze adresgegevens zijn:

Immoweb NV
Wolstraat 70
1000 Brussel
(BE) 0429.223.614
RPR Brussel

Voor eventuele vragen of opmerkingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens zoals hierin beschreven, mag u steeds contact op nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar: privacy@immoweb.be.

1. U REGISTREERT ZICH ALS KLANT

Een professionele gebruiker, dit is een (vertegenwoordiger van een) vastgoedmakelaar, bouwpromotor, notaris, vastgoedadviseur, landmeter of architect doet een registratieaanvraag via de klantendienst van Immoweb om klant te worden, producten en diensten af te nemen en toegang te krijgen tot de omgeving voor professionelen (https://pro.immoweb.be/; “Portaal”).

1.1. De persoonsgegevens die we verzamelen

Wanneer u zich als (vertegenwoordiger van een) klant en professionele gebruiker bij ons registreert en een account aanmaakt, dan verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • uw e-mailadres;
 • uw wachtwoord (weliswaar in een voor ons onleesbare vorm);
 • gegevens betreffende uw onderneming (naam, rechtsvorm, adresgegevens, facturatiegegevens, kredietwaardigheid,...);
 • uw telefoonnummer (o.m. om u te contacteren over potentiële klanten);
 • opnames van telefoongesprekken;
 • uw hoedanigheid en rol;
 • taalkeuze;
 • de producten en diensten die u van ons wenst af te nemen;
 • uw overeenkomst(-en) met ons;
 • uw facturen;
 • technische gegevens met betrekking tot het toestel waarmee u verbinding maakt met het Portaal (bv. OS, IP-adres, verbindingstijden, enz.);
 • uw gebruik van het Portaal.

Bij het gebruik van uw account verzamelen we ook gegevens betreffende uw gebruik van uw account en onze diensten via zogenaamde activiteitenlogs. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Immoweb.

1.2. Het doeleinde waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken deze persoonsgegevens om u onze producten en diensten te kunnen aanbieden en om u op een veilige manier op het Portaal te registreren. Dit omvat eveneens de verwerking van deze persoonsgegevens voor orderverwerking-, facturatie- en betalingsverwerkingsdoeleinden. We beroepen ons op de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit wanneer u voor eigen rekening bij ons klant wordt en onze producten en diensten afneemt. Indien u een klant vertegenwoordigt, beroepen wij ons op het legitieme belang om de overeenkomsten met onze klanten uit te kunnen voeren en om aan normaal klantenbeheer te kunnen doen. U begrijpt dat we u niet als (vertegenwoordiger van) een klant kunnen registreren, u geen producten en diensten kunnen verstrekken en uw registratie op het Portaal niet kunnen voltooien indien we deze persoonsgegevens niet mogen verwerken.

We gebruiken uw persoonsgegevens eveneens om aan normaal klantenrelatiebeheer te doen, waarvoor we ons op ons legitieme belang beroepen om met onze klanten een normale commerciële relatie uit te bouwen. Dit omvat eveneens het organiseren van, en deelnemen aan, evenementen, webinars en gelijkaardige gebeurtenissen.

We verwerken uw persoonsgegevens eveneens om statistische analyses te kunnen maken met betrekking tot uw gebruik van onze producten en diensten, om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen en om het Portaal te verbeteren. Voor deze verwerking beroepen wij ons op ons legitieme belang om inzichten te verkrijgen in hoe onze klanten onze producten, diensten en portalen gebruiken en ervaren.

We verwerken uw persoonsgegevens eveneens om u commerciële e-mails en nieuwsbrieven te sturen voor onze producten en diensten. Hiervoor beroepen we ons op ons legitieme belang om onze bestaande klanten marketingmateriaal via e-mail te mogen sturen voor gelijkaardige goederen en diensten als die dewelke zij reeds van ons afnemen. U kunt zich tegen het ontvangen van deze e-mails te allen tijde verzetten door u uit te schrijven. Hiervoor kan u gebruik maken van de “uitschrijf”-link onderaan onze e-mailcommunicatie. U kunt uw voorkeuren eveneens aanpassen in ons Portaal.

Wij verzamelen en gebruiken uw telefoonnummer om contact met u op te nemen over potentiële kopers en/of verkopers van onroerend goed wanneer u zich inschrijft voor een van onze producten die tot doel hebben onze klanten in contact te brengen met dergelijke potentiële kopers en/of verkopers van onroerend goed. Hiervoor vertrouwen wij op de noodzaak van het uitvoeren van onze overeenkomst met u, omdat wij niet in staat zijn u dergelijke producten aan te bieden als wij geen contact met u kunnen opnemen via de telefoon. Telefoongesprekken met u worden ook opgenomen als bewijs van zakelijke communicatie. Voor het maken van deze opnamen baseren wij ons op ons gerechtvaardigd belang om de inhoud van dergelijke communicatie te kunnen bewijzen.

1.3. Hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren

De hogergenoemde persoonsgegevens worden in identificeerbare vorm bewaard tot tien (10) jaar nadat onze relatie met u of uw werk-/opdrachtgever beëindigd werd, tenzij we vroeger van uw werk-/opdrachtgever het bericht krijgen dat u van functie veranderd bent of niet langer werkzaam bent bij/voor deze werk-/opdrachtgever.

Indien u uw account sluit, zullen uw persoonsgegevens niet langer toegankelijk zijn op het Portaal. Ze worden echter nog steeds bewaard zoals omschreven in de vorige paragraaf.

Persoonsgegevens die gebruikt worden voor statistische analyses, marktonderzoek en productontwikkeling worden gedeïdentificeerd en vervolgens permanent bewaard.

De opnamen van telefoongesprekken en de gegevens die met die opnamen verband houden, worden gedurende 5 jaar bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de opname is gemaakt.

1.4. De partijen met wie wij deze persoonsgegevens delen

De persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u een klant van Immoweb bent of vertegenwoordigt, worden gedeeld met de volgende partijen:

 • IT-dienstverleners;
 • incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en juridische dienstverleners in geval van wantbetaling of problemen;
 • boekhouders, bedrijfsauditors, professionele dienstverleners, banken en betalingsinstellingen;
 • andere vennootschappen binnen AVIV en bedrijven waarmee Immoweb structureel samenwerkt (bv. Real Estate Media S.A.);
 • markstudiebureaus en vergelijkbare dienstverleners (het gaat dan voornamelijk om contactgegevens en uw antwoorden op enquêtes en bevragingen);
 • bedrijven en organisaties die ons bijstaan met het organiseren van evenementen in het kader van ons klantenrelatiebeheer (het gaat dan voornamelijk om contactgegevens en communicatie met u);
 • administratie- en communicatiedienstverleners.

UW RECHTEN

Ten aanzien van alle verwerkingen vermeld in deze Kennisgeving Professionele Gebruikers hebt u bepaalde rechten. Voor meer informatie over deze rechten en de wijze waarop u ze kan uitoefenen, verwijzen we naar de algemene Kennisgeving.